Pedagogie

Pedagogie

 

Ritme, regelmaat en vaste gezichten

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor het jonge kind is veiligheid bijna synoniem voor voorspelbaarheid. Ritme, regelmaat en vaste verzorgers geven het kind houvast en rust. Daarom selecteren wij leidsters die zich voor langere tijd met de kinderen willen verbinden.


Jaarfeesten

Naast een vast dagritme met steeds terugkerende liedjes en ritueeltjes om de overgangen te maken, kennen we ook een jaarritme. De jaarfeesten geven naast vreugde ook een oriëntatie in de tijd van het jaar. In de natuur is bij veel feesten de diepere betekenis van de verschillende feesten beleefbaar.

 

Antroposofisch mensbeeld

We gaan uit van het antroposofisch mens- en wereldbeeld dat is ontwikkeld door Rudolf Steiner.

In deze visie bestaat de mens uit lichaam, ziel en geest die zich fase-gewijs een leven lang blijven ontwikkelen. De ontwikkeling van de mens hangt samen met die van de mensheid en de wereld. Naast de aardse, zichtbare wereld is er ook een geestelijke, onzichtbare wereld waar we vandaan komen en na ons leven hier weer naar terugkeren. Het kind komt met bepaalde voornemens en reeds ontwikkelde talenten naar de aarde. Op zijn eigen, unieke wijze kan het hier zijn bijdrage gaan leveren aan de samenleving. Om de eigenheid in ieder kind tot bloei te laten komen, is een opvoeding nodig die afgestemd is op de ontwikkelingsfasen die het kind doormaakt. De eerste zeven jaar staan in het teken van de opbouw van een gezond lichaam. De hele omgeving werkt daar letterlijk aan mee.

 

Oprechte aandacht en zinvolle indrukken

De volwassenen om het kind heen bouwen hier niet alleen aan mee door het kind goed te voeden en te verzorgen. Ook levende, zinvolle indrukken en ervaringen bouwen mee aan de gezondheid. Het kind leert in deze fase alles door na te bootsen. Zowel innerlijk als uiterlijk doet het alle indrukken na. Daarom is opvoeden in deze fase vooral het goede voorbeeld geven. Niet zozeer wát we doen, maar vooral hóe we de dingen doen is belangrijk: met aandacht (aanwezig zijn bij wat je doet), oprechtheid (wat je doet is gemeend) en plezier.

 

Ontwikkeling en eigenheid van het kind 

De ontwikkelingsgedachte is misschien wel het belangrijkste gegeven uit de antroposofie waarmee we werken. We proberen het kind zoveel mogelijk in zijn ware wezen te leren kennen en te begrijpen hoe het zich wil ontwikkelen: welke talenten en kwaliteiten draagt het in zich en welke eenzijdigheden wil het overwinnen? Met zulke vragen zoeken we naar een goede manier om het kind te begeleiden. Dit kunnen we alleen maar goed doen samen met de ouders/verzorgers. Het contact met de ouders/verzorgers is dan ook heel belangrijk.

 

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan van Het Kleine Huis aan het Plein ligt op de locatie ter inzage.

U kunt het pedagogisch beleidsplan ook hier downloaden.